Home  »  Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website.
Door de website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Cohen Machineverhuur BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en
verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Voor de inhoud op deze site geldt dat Cohen Machineverhuur BV geen garanties kan geven ten aanzien
van de juistheid, actualiteit, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins van deze inhoud.
Cohen Machineverhuur BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook
ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden inhoud op deze website of inhoud
waartoe via de website toegang toe wordt geboden.
Cohen Machineverhuur BV is dus niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de
website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.
Cohen Machineverhuur BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan
met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Cohen Machineverhuur BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal
beschikbaar hebben gesteld aan Cohen Machineverhuur BV.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Cohen Machineverhuur BV of door derden.